PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NÁKUPNÍ GALERIE HEUREKA.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Heureka

1.1.1. Heureka je srovnávací a nákupní galerie, umožňující Uživatelům srovnání Nabídek zvoleného Zboží, nabízeného Obchodníky, a to podle ceny, případně dalších parametrů. Heureka dále umožňuje Uživatelům zpracování Objednávek a jejich odeslání Obchodníkům.

1.2. Působnost Podmínek

1.2.1. Tyto Podmínky upravují základní podmínky užití Heureky Uživateli a Obchodníky, a vztahu mezi Uživatelem, Provozovatelem a Obchodníkem. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Obchodníkem a Uživatelem, uzavřenou s využitím Heureky, a souhlas s těmito Podmínkami nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy, ačkoliv obsahují některá ujednání tvořící součást takové kupní smlouvy.

1.2.2. V rozsahu, v jakém si vzájemně neodporují, se Ustanovení těchto Podmínek vztahují rovněž na následující dokumenty, upravující některé aspekty vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem a/nebo Obchodníkem, a tvořící obsah vzájemných smluvních ujednání, za podmínek těmito dokumenty stanovených:

(dále jen „Zvláštní podmínky“).

1.2.3. Stanoví-li Zvláštní podmínky práva a povinnosti, upravené těmito Podmínkami, odlišně, má tato odlišná úprava Zvláštních podmínek přednost před těmito Podmínkami. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se na Zvláštní podmínky v plném rozsahu výklad pojmů dle čl. 1.3. těchto Podmínek.

1.3. Výklad pojmů

1.3.1. E-shop – internetový obchod, provozovaný obchodníkem pod vlastní doménou, propojený se stránkami Heureky prostřednictvím XML kódu;

1.3.2. Garance – garance náhrady kupní ceny Provozovatelem, upravená v čl. 7 Podmínek;

1.3.3. Heureka – nákupní galerie Heureka.cz, dostupná pod www.heureka.cz;

1.3.4. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená prostřednictvím Heureky mezi Uživatelem a Obchodníkem;

1.3.5. Marketplace – služba umožňující odeslat návrh na uzavření Kupní smlouvy jednomu nebo více Obchodníkům přímo prostřednictvím rozhraní Heureky bez nutnosti přístupu na stránky E-shopu / E-shopů;

1.3.6. Nabídka – nabídka jednotlivého Zboží, nabízeného Obchodníkem na stránkách jeho E- shopu, umístěná na stránky Heureky; Nabídka není návrhem na uzavření Kupní smlouvy;

1.3.7. Obchodník – provozovatel E-shopu registrovaný u Heureky, vystavující Nabídky Zboží, dostupného prostřednictvím svého E-shopu, na stránkách Heureky;

1.3.8. Objednávka – reakce na Nabídku, zaslaná Obchodníkovi Uživatelem prostřednictvím Heureky a přes její rozhraní, jejímž předmětem je poptávka Zboží dle Nabídky; Objednávka je považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy;

1.3.9. Podmínky – tyto Podmínky užívání nákupní galerie Heureka.cz, dostupné na http://info.heureka.cz/podminky-uzivani/;

1.3.10 Portál – internetové stránky Heureka, dostupné na adrese www.heureka.cz;

1.3.11. Provozovatel – provozovatel Heureky, společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČO 078 22 774, DIČ CZ07822774;

1.3.12. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky Heureky za účelem prohlížení nabídek Zboží, uzavírání Kupních smluv s Obchodníky a zadávání komentářů a hodnocení Zboží a služeb Obchodníků;

1.3.13. Zboží – věc, předmět duševního vlastnictví nebo služba, nabízené Obchodníkem prostřednictvím jeho E-shopu, jehož nabídka je prostřednictvím XML kódu importována na Portál.

2. Registrace Uživatelů a Obchodníků

2.1. Registrace Uživatele

2.1.1. Užívání Portálu k účelu prohlížení Nabídek, hodnocení Obchodníků nebo Zboží a vyhledávání nejvýhodnějších Nabídek nepodléhá žádné registraci Uživatele, a není pro Uživatele spojeno s žádnými náklady s výjimkou nákladů na provoz vlastního zařízení a na internetové připojení.

2.1.2. Provedení Registrace na Portál a vytvoření uživatelského účtu je možné následujícím způsobem:

 • registrace prostřednictvím registračního rozhraní se zadáním požadovaných údajů;
 • registrace prostřednictvím facebookového účtu.

2.1.3. K vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány následující informace:

 • uživatelské jméno;
 • platná e-mailová adresa;
 • přístupové heslo.

2.1.4. Uživatel, který zvolí možnost samostatného vytvoření uživatelského účtu, je oprávněn se namísto zadání přihlašovacích údajů přihlásit prostřednictvím svého facebookového účtu, kliknutím na příslušné tlačítko. Tento způsob přihlášení vyžaduje, aby byl Uživatel v rámci používaného internetového prohlížeče přihlášen ke svému facebookovému účtu.

2.1.5. Uživatel má možnost přihlásit se k uživatelskému účtu prostřednictvím rozhraní Portálu a spravovat údaje v rámci účtu uložené.

2.2. Registrace Obchodníka

2.2.1. K vystavování Nabídek Zboží na Portálu je Obchodník povinen se registrovat prostřednictvím registračního rozhraní Portálu. Potvrzením registrace ze strany Provozovatele je mezi ním a Obchodníkem uzavřena smlouva o užívání Portálu, která se řídí těmito Podmínkami a Zvláštními podmínkami, zejména Všeobecnými obchodními podmínkami užívání portálu Heureka.cz pro Obchodníky.

2.2.2. K vystavování Nabídek Zboží na Portálu je dále nezbytná úspěšná implementace XML kódu do systému Obchodníka způsobem, umožňujícím import Nabídek ze stránek E-shopu na stránky Portálu.

2.2.3. Na registraci Obchodníka a na uzavření smlouvy o užívání Portálu nemá Obchodník právní nárok. Provozovatel je oprávněn registraci Obchodníka a jeho návrh na uzavření smlouvy o užívání Portálu odmítnout i bez udání důvodu.

2.2.4. Práva a povinnosti Obchodníka týkající se registrace, komunikace s Provozovatelem a podmínek XML feedu, neupravené těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek užívání portálu Heureka.cz pro Obchodníky, a Průvodcem Heurekou pro E-shopy, dostupnou na stránkách Portálu pod http://sluzby.heureka.cz/napoveda/pruvodce-heurekou-pro-eshopy/.

2.3. Každý Uživatel nebo Obchodník je oprávněn vytvořit uživatelský účet nebo profil Obchodníka pouze pro sebe. Vytvoření uživatelského účtu nebo profilu Obchodníka osobou, která k tomu není oprávněna, je zakázáno, přičemž Provozovatel je ve vztahu k takto vytvořeným registracím oprávněn postupovat ve smyslu své odpovědnosti za obsah uložený na Portál Uživateli dle čl. 6. těchto Podmínek.

3. Nabídka Zboží, uzavření Kupní smlouvy

3.1. Obchodníci prostřednictvím automatizovaných softwarových prostředků (XML kódu) umísťují Nabídky na stránky Heureky. Nabídky jsou automaticky aktualizovány několikrát denně. Nabídka odkazuje na konkrétní Zboží nabízené Obchodníkem, přičemž k uzavření Kupní smlouvy a dodání Zboží není Obchodník oprávněn požadovat splnění dalších podmínek ze strany Uživatele nebo Provozovatele, než je uhrazení kupní ceny zboží a ceny dopravy (zejména podmiňovat uzavření Kupní smlouvy nákupem dalšího Zboží nebo dosažením určité celkové kupní ceny v rámci nákupu dalšího Zboží).

3.2. Heureka zajišťuje Uživatelům možnost vyhledávat a srovnávat jednotlivé Nabídky, a dále v rámci Heureka Marketplace umožňuje odeslání Objednávek některým Obchodníkům za účelem uzavření Kupní smlouvy. S ohledem na to, že Nabídky jsou umísťovány Obchodníky na základě automatizovaných procesů, neodpovídá Provozovatel za případné chyby, nepřesnosti nebo vadné údaje jednotlivých Nabídek; odpovědnost Obchodníka (např. za nekalosoutěžní jednání) a Garance náhrady kupní ceny Provozovatelem v případě odstoupení od Kupní smlouvy tímto nejsou dotčeny.

3.3. Heureka zveřejňuje pouze Nabídky registrovaných Obchodníků. Provozovatel netvrdí ani neodpovídá za to, že nabídka Zboží zahrnuje komplexní nabídku internetových obchodů dodávajících Zboží do České republiky.

3.4. Uživatel má možnost provést výběr Zboží nabízeného jednotlivými Obchodníky zvolením relevantních kritérií, anebo zadáním názvu Zboží nebo jeho části do vyhledávacího pole Heureky. Po provedení výběru Zboží Uživatelem Heureka nabídne seznam relevantních Nabídek, odpovídajících zadání Uživatele. Seznam Nabídek je uspořádán zejména podle ceny Zboží a podle kvality hodnocení daného E-shopu Uživateli.

3.4.1. Zveřejnění Nabídky na Portálu není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslání Objednávky Uživatelem Obchodníkovi, některým ze způsobů dle čl. 3.5. a 3.6. těchto Podmínek.

3.5. Nabídky spočívající ve vystavení Zboží

3.5.1. U každé Nabídky jsou uvedeny minimálně následující údaje:

 • název Zboží;
 • název obchodníka;
 • fotografie Zboží – přípustné jsou též katalogové fotografie nabízeného Zboží, které se mohou lišit např. v barvě, nebo vlastnostech Zboží, které nejsou z fotografií patrné; pro posouzení souladu Zboží s Nabídkou je vždy rozhodující textový popis Nabídky;
 • specifikace Zboží dle jeho povahy (zejména údaj o výrobci, modelovém označení, technické parametry), případně informace o tom, že se jedná o druhotnou licenci k software);
 • cena Zboží - je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH (je-li Obchodník plátce DPH), přičemž nezahrnuje náklady na dopravu Zboží k Uživateli, není-li v Nabídce uvedeno jinak; Cena Zboží, nabízená Obchodníkem na Heurece, nesmí být nikdy vyšší, než je cena téhož Zboží, nabízeného na E-shopu Obchodníka;

3.5.2. Vedle ceny Zboží může být v Nabídce uvedena rovněž cena jeho dopravy k Uživateli, případně cena jednotlivých způsobů dopravy, nabízených Obchodníkem.

3.5.3. Po výběru konkrétního Zboží a konkrétní Nabídky Obchodníka má Uživatel možnost přistoupit na stránky E-shopu Obchodníka s nabídkou vybraného Zboží. Obchodník odpovídá za shodu parametrů Nabídky umístěné na Portálu s parametry nabídky umístěné na stránkách E-shopu.

3.5.4. Obchodník odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Uživateli poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele, nejsou–li tyto informace Uživateli sděleny prostřednictvím těchto Podmínek. Provozovatel neodpovídá za případnou neplatnost Kupní smlouvy, za nedodání Zboží dle Kupní smlouvy nebo za jeho vady.

3.6. Nabídky v režimu Heureka Marketplace

3.6.1. U Nabídek Obchodníků, zařazených do programu Heureka Marketplace ve smyslu Obchodní podmínek pro Heureka Marketplace, je Uživateli poskytnuta možnost uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím rozhraní Heureky. Po výběru Zboží je Uživatel oprávněn zvolit možnost zakoupení Zboží přímo na Portálu, přičemž je mu automaticky nabídnuta Nabídka Obchodníka, zařazeného do programu Heureka Marketplace, s nejvýhodnější cenou. Uživatel má rovněž možnost provést nejdříve výběr Obchodníka a následně zvolit možnost uzavření zakoupení Zboží od tohoto Obchodníka přímo na Portálu.

3.6.2. Po výběru možnosti zakoupení Zboží přímo na Portálu uloží Uživatel Zboží kliknutím na příslušné tlačítko v rámci Nabídky do virtuálního nákupního košíku. Umístění Zboží do košíku je předpokladem pro odeslání Objednávky. Do košíku je Uživatel oprávněn umístit více položek dle Nabídek různých Obchodníků. Před odesláním Objednávky má Uživatel možnost zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání údajů v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží, kontaktní údaje a doručovací adresu.

3.6.3. Obchodník zmocňuje Provozovatele k tomu, aby jeho jménem poskytoval prostřednictvím Portálu informace ve smyslu § 1811 a 1820 občanského zákoníku, jejichž poskytnutí zákon vyžaduje před učiněním závazné nabídky. Informace jsou poskytnuty v rámci jednotlivých nabídek a v rámci těchto Podmínek, zejména pak v rámci čl. 4., 5. a 6. U každé Nabídky jsou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název Zboží;
 • název obchodníka;
 • fotografie Zboží – přípustné jsou též katalogové fotografie nabízeného Zboží, které se mohou lišit např. v barvě, nebo vlastnostech Zboží, které nejsou z fotografií patrné; pro posouzení souladu Zboží s Nabídkou je vždy rozhodující textový popis Nabídky;
 • specifikace Zboží dle jeho povahy (zejména údaj o výrobci, modelovém označení, technické parametry);
 • cena Zboží – je vždy uvedena jako cena konečná, včetně DPH, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu Zboží k Uživateli, není-li v Nabídce uvedeno jinak; Cena Zboží, nabízená Obchodníkem na Heurece, nesmí být nikdy vyšší, než je cena téhož Zboží, nabízeného na E-shopu Obchodníka;
 • cena dopravy zboží k Uživateli nebo na sjednané odběrné místo, nebo jednotlivých způsobů dopravy nabízených Obchodníkem, nebo údaj o tom, že Prodávající cenu dopravy neúčtuje;
 • cena za provedení úhrady zboží při převzetí Uživatelem (dobírka).

3.6.4. Před odesláním Objednávky se Uživateli zobrazí vždy všechno Zboží uložené v košíku, identifikace jednotlivých Obchodníků, nabízejících vybrané Zboží, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH.

3.6.5. Dále jsou Uživateli před odesláním Objednávky v rozhraní Heureka Marketplace poskytnuty následující informace:

 • informace o jednotlivých způsobech platby a nákladech na ně;
 • informace o jednotlivých způsobech dopravy a termínech doručení;

3.6.6. V těchto Podmínkách jsou dále Uživateli poskytnuty následující informace:

 • informace o nákladech na prostředky komunikace na dálku (čl. 3.8.);
 • informace o právech vznikajících z dodání vadného Zboží nebo jeho nedodání a o právech ze záruky (čl. 5.);
 • informace o odstoupení od Kupní smlouvy (čl. 4.).

3.7. Odeslání Objednávky Uživatelem je považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Provozovatel tento návrh neprodleně automatickými prostředky předá Obchodníkovi / Obchodníkům, vůči kterému / kterým směřuje. Provozovatel zašle Uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci Objednávky, neprodleně po přijetí Objednávky e-mail se souhrnem Objednávky, obsahující alespoň identifikaci vybraného Zboží a Obchodníků, vyčíslení kupní ceny jednotlivých položek i souhrnné kupní ceny za všechny položky dle Objednávky, identifikaci způsobu dopravy a její ceny, způsobu úhrady kupní ceny, dále doručovací a fakturační adresu. Přijetí souhrnu Objednávky Uživatelem není považováno za akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.8. Odesláním Objednávky v režimu Heureka Marketplace, jejímž předmětem je dodání software nebo jiného digitálního obsahu nikoliv na hmotném nosiči (formou elektronické distribuce) Uživatel uděluje Obchodníkovi svůj souhlas s dodáním tohoto Zboží před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy (viz čl. 4.5.7.).

3.9. Obchodníci jsou povinni zaslat Uživateli na e-mailovou adresu, zadanou v rámci Objednávky, neprodleně po přijetí Objednávky e-mail s potvrzením Objednávky, obsahující alespoň údaje uvedené v čl. 3.7., a odkaz na své vlastní podmínky prodeje, které se uplatní do míry, v jaké neodporují těmto Podmínkám. Přijetím potvrzení Objednávky Obchodníka Uživatelem je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že je Uživatel spotřebitelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení Uživatele k internetu a na přenos dat) nese Uživatel dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb).

4. Kupní smlouva uzavřená v režimu Heureka Marketplace – práva a povinnosti z Kupní smlouvy, odstoupení od Kupní smlouvy

4.1. Ustanovení těchto Podmínek, která se týkají vztahu mezi Obchodníkem a Uživatelem na základě Kupní smlouvy uzavřené v režimu Heureka Marketplace (zejména jejího uzavření, plnění a vyřizování nároků z vad Zboží a reklamací) tvoří nedílnou součást ujednání mezi Obchodníkem a Uživatelem.

4.2. Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Obchodník povinen dodat Uživateli Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, v množství, kvalitě a způsobem dle Objednávky, a odeslat jej Uživateli v termínu, odpovídajícím informaci o dostupnosti Zboží, uvedené v Nabídce. V případě, že Uživatel zvolí možnost osobního odběru Zboží, je Obchodník povinen připravit Uživateli Zboží k odběru v množství a kvalitě dle Objednávky a připravit mu jej k odběru na vybrané provozovně ve lhůtě dle Nabídky.

4.3. Uživatel má na základě uzavřené Kupní smlouvy povinnost zaplatit Obchodníkovi kupní cenu a cenu přepravy, byla-li sjednána, způsobem zvoleným při zadávání Objednávky. Způsob úhrady kupní ceny je Uživatel oprávněn zvolit v rámci Objednávky. V případě, že Uživatel zvolí jako způsob platby za Zboží platbu kartou, je k zadání platby vyzván v rámci vytváření Objednávky, přičemž je přesměrován na příslušné platební rozhraní. Po zadání platby je Uživatel vyzván k dokončení Objednávky. Zvolí-li Uživatel způsob úhrady ceny on-line a nedokončí platbu do 15 minut od zadání Objednávky, je Provozovatel oprávněn zadanou Objednávku zrušit. Na základě zadání platby je Obchodník povinen uzavřít s Uživatelem Kupní smlouvu a Provozovatel je povinen zaslat Uživateli potvrzení Objednávky způsobem dle čl. 3.8. V případě, že je do Objednávky zahrnuto více kusů Zboží různých Obchodníků, má Uživatel možnost uhradit kupní cenu za všechny kusy Zboží jedinou platbou přes PayU. Provozovatel odpovídá za rozúčtování jednotlivých plateb, uhrazených přes PayU, vůči jednotlivým Obchodníkům, ve smyslu příslušných ustanovení Obchodních podmínek pro Heureka Marketplace. Obchodník je povinen Uživateli zaslat daňový doklad společně se Zbožím.

4.4. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, uzavřené v režimu Heureka Marketplace, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Obchodníkovi, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným Uživateli v potvrzení Objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno Obchodníkovi. V případě odstoupení je Uživatel povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Obchodníkovi Zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Obchodníka, nebo na jinou adresu, kterou mu Obchodník za tímto účelem sdělí. K odstoupení je Uživatel oprávněn použít formulář odstoupení od smlouvy, připojený v elektronické podobě v závěru těchto Podmínek, který je oprávněn za účelem vyplnění a zaslání Obchodníkovi zkopírovat nebo vytisknout. Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

4.5. Uživatel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:

4.5.1. Zboží bylo upraveno podle přání Uživatele;

4.5.2. dodané Zboží podléhá rychlé zkáze;

4.5.3. Zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Uživatelem bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

4.5.4. dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a Uživatel porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

4.5.5. Zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy;

4.5.6. Zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby;

4.5.7. Zbožím byl digitální obsah dodaný nikoliv na hmotném nosiči s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty k odstoupení;

4.5.8. k vrácenému Zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi (faktura zaslaná Obchodníkem společně se Zbožím).

4.6. Odstoupí-li Uživatel oprávněně, je Obchodník povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou Uživatelem za Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží Uživateli) Uživateli bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu Uživatele (složenkou pouze v případech, kdy byla platba provedena v hotovosti či na dobírku), a to nejpozději do 14 dní od odstoupení. Obchodník má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením Zboží, pokud mu tyto náklady vznikly. Provedl-li Uživatel úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem, je Obchodník povinen vrátit kupní cenu na bankovní účet Uživatele, z něhož byla úhrada kupní ceny provedena. Provedl-li Uživatel úhradu kupní ceny platební kartou, je Obchodník povinen vrátit kupní cenu zpět na kartu Uživatele, jejímž prostřednictvím byla úhrada kupní ceny provedena. V případě, že Uživatel od Obchodníka neobdrží vrácenou kupní cenu ve lhůtě dle tohoto článku, je oprávněn postupovat dle čl. 7 těchto Podmínek.

4.7. Obchodník je povinen vrátit Uživateli s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání Zboží Uživateli (poštovné, dobírečné). V případě, že Obchodník nabízí více způsobů přepravy Zboží s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit Uživateli náklady dodání zboží pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané Zboží Obchodníkem nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

4.8. Náklady na vrácení Zboží Obchodníkovi (zejména poštovné za doručení vráceného Zboží Obchodníkovi) nese Uživatel. Uživatel není oprávněn Zboží Obchodníkovi vracet formou dobírky. Zboží takto zaslané není Obchodník povinen přijmout.

4.9. Uživatel odpovídá Obchodníkovi za škodu, vzniklou snížením hodnoty Zboží, vráceného při odstoupení Uživatele od Smlouvy, v důsledku nakládáním s tímto Zbožím jiným způsobem, než jakým je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Uživatel Obchodníkovi odpovídá za poškození Zboží jiným způsobem než v důsledku jeho přiměřeného poškození užíváním k účelu, k jakému je Zboží určeno, po dobu od přijetí Zboží Uživatelem do odstoupení.

4.10. V případě, že Uživatel odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (v rozporu s čl. 4.5 Podmínek), Kupní smlouva nezaniká, a Obchodník zašle Zboží zpět Uživateli na náklady Uživatele, nebo je uskladní na náklady Uživatele, o čemž je povinen Uživatele neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.

4.11. Obchodník je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je Obchodník povinen neprodleně informovat Uživatele o změně dostupnosti. V případě, že Uživatel neakceptuje nový termín dodání, je Obchodník oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

5. Dodání Zboží, uplatnění nároků z vad Zboží, záruka za jakost, reklamace

5.1. Dodání Zboží

5.1.1. Heureka umožňuje Uživatelům zpracování Objednávek a jejich odeslání Obchodníkům ve smyslu čl. 3.6. V případě problémů s dodáním Zboží, zárukou za jakost nebo problémů s reklamací je Uživatel oprávněn obrátit se na Provozovatele, který garantuje splnění zákonných povinností ze strany Obchodníků. V případě, že Obchodník poruší povinnost dodat Zboží v souladu s Objednávkou, a nevrátí Uživateli uhrazenou kupní cenu, je Uživatel oprávněn postupovat podle čl. 7 těchto Podmínek.

5.1.2. Obchodník je povinen dodat Zboží na místo, které je uvedeno Uživatelem jako adresa dodání v Objednávce.

5.1.3. Není-li v Kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na Zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení Zboží na Uživatele okamžikem, kdy Obchodník předal Zboží dopravci. Obchodník je povinen zjevně a dostatečně zásilku označit jako zásilku adresovanou Uživateli, nebo Uživatele neprodleně informovat o odeslání zásilky formou e-mailu, jinak nebezpečí škody na Zboží na Uživatele přechází až okamžikem, kdy Uživateli Zboží předá dopravce.

5.1.4. Uživatel je povinen prohlédnout Zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Obchodníka neprodleně po jejich zjištění.

5.2. Dodání vadného Zboží, rozpor s Kupní smlouvou

5.2.1. V případě, že na základě prohlídky Zboží Uživatel zjistí, že Zboží je vadné, nebo mu bylo dodáno Zboží neodpovídající Kupní smlouvě co do množství, jakosti i provedení, je Uživatel povinen neprodleně tyto skutečnosti Obchodníkovi oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu, uvedeného Obchodníkem v potvrzení Objednávky. V případě, že Uživatel neoznámí vadu Zboží Obchodníkovi včas, zaniká jeho nárok na odstranění vad Zboží.

5.2.2. V případě, že jsou vady Zboží podstatné, mající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména je-li Zboží viditelně nebo funkčně poškozeno nebo chybí-li část Zboží důležitá pro jeho funkčnost, má Uživatel právo požadovat na Obchodníkovi dodání nového nebo chybějícího Zboží nebo jeho části, opravu, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Zvolený nárok je Uživatel povinen oznámit Obchodníkovi při oznámení vad Zboží.

5.2.3. V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží, zejména drobné poškození Zboží nemající vliv na funkčnost, chybějící nepodstatná část nebo vady množství, má Uživatel právo požadovat na Obchodníkovi odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok je Uživatel povinen oznámit Obchodníkovi při oznámení vad Zboží.

5.2.4. V případě, že Obchodník nárokům Uživatele z vad Zboží nevyhoví, je Uživatel oprávněn uplatnit nároky z Garance dle čl. 7. těchto Podmínek.

5.3. Záruka

5.3.1. Záruční doba Zboží prodaného Uživateli – spotřebiteli činí 24 měsíců, ledaže

 • zákon stanoví pro určité druhy Zboží jinou délku záruční doby, anebo
 • Obchodník nebo výrobce stanoví pro určité Zboží delší záruční dobu.

5.3.2. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Uživatelem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena v záručním listě; není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Uživatel práva z vad na základě dokladu o koupi Zboží (faktury) vydaného Obchodníkem.

5.3.3. Záruka zaniká:

 • uplynutím záruční doby;
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, zabraňujícím neodborným zásahům do Zboží, pokud se tyto na Zboží vyskytují;
 • neodbornou instalací nebo jiným uvedením do provozu, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o Zboží uvedené v dokumentaci, ledaže by pokyny v návodu k montáži a užívání byly nesprávné;

5.3.4. Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození;
 • vady vzniklé v důsledku poškození Zboží živly (např. zásah blesku, povodně) nebo v důsledku přepětí v síti;
 • vady vzniklé v důsledku působení jiných vnějších událostí, k němuž došlo po přechodu nebezpečí škody na věci (čl. 5.1.3) na Uživatele, nebyly-li způsobeny samotným Obchodníkem.

5.3.5. Záruka za jakost Zboží pro Uživatele – podnikatele, se řídí zárukou poskytovanou výrobcem nebo distributorem Zboží. Délku záruční doby Zboží pro Uživatele – podnikatele sdělí na vyžádání Obchodník. Poskytuje-li distributor nebo výrobce záruku za jakost Uživateli – podnikateli, použijí se čl. 5.3.2 až 5.3.4 přiměřeně.

5.4. Reklamace

5.4.1. Reklamaci je Uživatel oprávněn uplatnit u Obchodníka, nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce Zboží. Reklamaci lze uplatnit osobním předáním Zboží, anebo jeho zasláním do místa uplatnění reklamace, vždy s podrobným popisem vady, doklady o koupi Zboží, případně záručním listem.

5.4.2. Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Uživatelem - spotřebitelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Tato lhůta se nevztahuje na reklamace, uplatnění Uživatelem – podnikatelem. Osoba, vyřizující reklamaci, vydá Uživateli doklad o podrobnostech reklamace a o způsobu jejího vyřízení.

5.4.3. V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má Uživatel nárok na výměnu Zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na výrobci, distributorovi nebo jejich servisním středisku. V případě reklamace z důvodu odstranitelné vady má Uživatel nárok na opravu Zboží.

5.4.4. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), vzniká autorizovanému servisu popř. Obchodníkovi nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného Zboží. Uživatel je povinen tyto náklady na výzvu Obchodníka nebo provozovatele autorizovaného servisu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Obchodník právo na zadržení neoprávněně reklamovaného Zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 občanského zákoníku.

5.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.5.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Obchodníkem, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Obchodníkem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

5.5.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Obchodníka uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Obchodníka s jejím vrácením).

5.5.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Obchodníkem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

6. Odpovědnost Provozovatele a Obchodníka

6.1. Provozovatel je zprostředkovatelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž odpovídá za:

6.1.1. přiřazení obsahu košíku a předání Objednávky jednotlivým Objednatelům;

6.1.2. identifikaci Obchodníka v systému.

6.2. Obchodník odpovídá za:

6.2.1. soulad dat odeslaných k zobrazení na Heurece se Zbožím, které je předmětem Nabídky;

6.2.2. soulad informací, tvořících součást Nabídky, s právními předpisy (zejména s autorskoprávní ochranou použitých fotografií, právy k užití ochranných známek a jiných označení);

6.2.3. úplnost informací, tvořících součást Nabídky, zejména za splnění požadavků vyplývajících z předpisů na ochranu spotřebitele i ze zvláštních právních předpisů regulujících příslušnou kategorii Zboží (např. doplňky stravy),

6.2.4. včasné potvrzení Objednávky a uzavření Kupní smlouvy;

6.2.5. včasné odeslání Zboží Uživateli;

6.2.6. soulad odeslaného Zboží s Nabídkou a Objednávkou;

6.2.7. vyřízení uplatněných nároků z vad Zboží a z reklamací;

6.2.8. dodržování zákazu užívání osobních údajů a e-mailové adresy Uživatele, předaných ze strany Provozovatele, k jiným účelům, než je vyřízení Objednávky, poskytnutí plnění z Kupní smlouvy Uživateli, ochrana právních nároků Obchodníka a plnění právních povinností, které se na Obchodníka vztahují, ve smyslu čl. Obchodních podmínek Heureka Marketplace.

6.3. Provozovatel neodpovídá zejména za:

6.3.1. soulad Nabídky s právními předpisy (porušení práv autorských práv třetích osob k fotografiím, umísťovaným v rámci Nabídek na stránky nákupní galerie, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalé soutěži nebo ochranu průmyslového vlastnictví Obchodníkem);

6.3.2. soulad Nabídek se skutečně dodaným Zbožím;

6.3.3. včasnost dodání Zboží Obchodníkem ve vztahu k informaci o dostupnosti Zboží uvedené v Nabídce;

6.3.4. soulad Zboží s Kupní smlouvou;

6.3.5. vyřízení nároků z vad Zboží nebo reklamací Obchodníkem nebo servisním střediskem;

6.3.6. škodu, vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku prodlení Obchodníka s dodáním Zboží, nebo v důsledku užívání Zboží;

6.3.7. nesprávný nebo nevhodný výběr Zboží Uživatelem;

6.3.8. nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení Uživatelů a Obchodníků

6.3.9. dostupnost Portálu.

6.4. Porušením povinností Obchodníka v případech dle čl. 6.2 a 6.3 není dotčena Garance Provozovatele dle čl. 7 těchto Podmínek.

6.5. Odpovědnost Provozovatele jakožto poskytovatele služeb informační společnosti za obsah informací dodaných Obchodníky se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7. Garance náhrady kupní ceny a vrácení zboží

7.1. Provozovatel poskytuje Uživateli Garanci, tzn., zavazuje se vyplatit Uživateli náhradu kupní ceny, za předpokladu splnění podmínek pro výplatu náhrady kupní ceny, jak jsou uvedeny níže v těchto Podmínkách. Garance se vztahuje pouze na Zboží zakoupené na základě Kupní smlouvy dle čl. 3.6. těchto Podmínek (tj. Kupní smlouvy uzavřené v režimu Heureka Marketplace).

7.2. Garance náhrady kupní ceny se vztahuje na kterýkoliv z následujících případů:

7.2.1. Uživatel, který je spotřebitelem, odstoupil od Kupní smlouvy dle čl. 4.4 těchto Podmínek, a Obchodník Uživateli nevrátil kupní cenu ve lhůtě 30 dní od doručení odstoupení;

7.2.2. Uživatel na základě řádně uzavřené Kupní smlouvy obdržel Zboží, které je odlišné od Zboží dle Objednávky, a Obchodník ve lhůtě 30 dní od okamžiku písemného vytčení této skutečnosti Uživatelem nedodá Zboží, které je v souladu s Objednávkou, ani Uživateli nevrátí kupní cenu;

7.2.3. Uživatel na základě řádně uzavřené Kupní smlouvy neobdržel Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a Obchodník Zboží nedodal ani ve lhůtě 30 dní od okamžiku, kdy byl Uživatelem k dodání Zboží vyzván, ani Uživateli nevrátil kupní cenu;

7.2.4. Uživatel oprávněně a řádně uplatnil nároky ze záruky za jakost Zboží a Obchodník tomuto oprávněně uplatněnému nároku nevyhověl, dle povahy reklamované vady neodstranil vady Zboží, nevyměnil Zboží ani Uživateli nevrátil kupní cenu.

7.3. Vznik nároku na náhradu kupní ceny Provozovatelem je podmíněn následovně, přičemž musí být splněny zároveň všechny dále uvedené podmínky:

7.3.1. Uživatel se nachází v některé ze situací dle čl. 7.2;

7.3.2. Uživatel podal na Obchodníka trestní oznámení, popř. se obrátil na správní orgán příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu a doručil Provozovateli kopii příslušného trestního oznámení nebo kopii jiného podání, vždy opatřenou razítkem nebo obdobným způsobem dokládajícím přijetí trestního oznámení či jiného podání příslušným orgánem;

7.3.3. Uživatel u Provozovatele uplatnil nárok na náhradu kupní ceny prostřednictvím svého uživatelského profilu na Heurece (nutnost vyplnit a odeslat příslušný formulář), a dále prokázal splnění některé z podmínek dle čl. 7.2, zejména tak, že Provozovateli doručí související elektronickou nebo listinnou dokumentaci;

7.3.4. Uživatel před přijetím náhrady kupní ceny od Provozovatele neobdržel obdobnou náhradu z jiného titulu (z jiného právního důvodu) nebo od jiného subjektu.

7.4. Na výzvu Provozovatele je Uživatel povinen mu poskytnout resp. doplnit veškeré informace vztahující se k Objednávce a uplatnění nároků Uživatele. Dále je Uživatel povinen informovat jej bez zbytečného odkladu o všech nových skutečnostech, které mohou mít vliv na posouzení nároku Uživatele na plnění z Garance; článek 7.7 není tímto ujednáním dotčen.

7.5. V případě splnění podmínek dle čl. 7.2 a 7.3 těchto Podmínek je Provozovatel povinen nahradit Uživateli uhrazenou kupní cenu, a to do 30 dní od okamžiku vzniku nároku na tuto náhradu Uživatelem. V případě, že Uživatel provedl platbu kupní ceny bezhotovostní formou, bude částka náhrady kupní ceny zaslána na bankovní účet Uživatel, z něhož byla Uživatelem zaplacena Obchodníkovi.

7.6. Výše náhrady kupní ceny uhrazené kteroukoli on-line platební metodou v rámci PayU včetně plateb platební kartou není omezena. Výše náhrady kupní ceny uhrazené jiným způsobem je omezena maximální částkou 10.000,- Kč z jedné Kupní smlouvy, maximálně však může činit částku 20.000,- Kč na jednoho Uživatele za kalendářní rok.

7.7. V případě, že Uživatel v období mezi oprávněným uplatněním nároku na náhradu kupní ceny a přijetím náhrady kupní ceny obdrží vrácenou kupní cenu od Obchodníka, nebo od jiného subjektu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele a případně přijatou náhradu provozovateli neprodleně vrátit zpět na bankovní účet Provozovatele, z něhož byla náhrada zaslána. Totéž platí v případě, kdy Uživatel neodstoupil od kupní smlouvy, a po uplatnění nároku na náhradu kupní ceny u Provozovatele obdržel od Obchodníka Zboží v souladu s Objednávkou.

7.8. Bez ohledu na shora uvedené nevzniká Uživateli nárok na náhradu kupní ceny z titulu Garance, pokud Uživatel uplatnil nárok na náhradu kupní ceny v období 30 dnů přede dnem, kdy bylo zahájeno vůči příslušnému Obchodníkovi insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Toto ustanovení se však nepoužije na případy, kdy bude insolvenční návrh na příslušného Obchodníka insolvenčním soudem odmítnut nebo vzat zpět samotným insolvenčním navrhovatelem.

7.9. V rámci programu Garance je Uživatel oprávněn vrátit Zboží Obchodníkovi v původním neporušeném obalu až do 3 měsíců ode dne zakoupení Zboží. Za každé takto přijaté Zboží vzniká Obchodníkovi nárok na úhradu 10 % z ceny vratky. Obchodník vyúčtuje Provozovateli příslušnou částku na základě faktury, která bude obsahovat číslo objednávky, a kterou zašle poštou nebo e-mailem na: fakturace@heureka.cz.

8. Práva a povinnosti Uživatele, pravidla vkládání příspěvků

8.1. Uživatel je oprávněn informovat Provozovatele o případech, kdy mu Zboží nebylo Obchodníkem dodáno včas, nebo se dodané Zboží nacházelo v jakémkoli rozporu s Kupní smlouvou, bez ohledu na to, zda se jedná o Kupní smlouvu uzavřenou v režimu Heureka Marketplace dle čl. 3.6. těchto podmínek, nebo o Kupní smlouvu uzavřenou přímo na stránkách E-shopu Obchodníka dle čl. 3.5. těchto podmínek.

8.2. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu, a tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným osobám. Zejména není Uživatel oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Portálu, instalovat do něj software ovlivňující vyhledávání nebo zasahujících do jiných funkcí Portálu, a tento software nabízet ostatním Uživatelům, Obchodníkům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet daného Uživatele, zablokovat IP adresu Uživatele, nebo zrušit registraci Obchodníka, který daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použije.

8.3. Pravidla vkládání uživatelských recenzí

8.3.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím rozhraní Heureky vkládat uživatelské recenze, příspěvky do diskusí a příspěvky v poradnách týkající se Zboží, a hodnocení jednotlivých Obchodníků (dohromady „Příspěvky“). Uživatelské Příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací prezentovaných v Příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy. Obzvláště anonymní Příspěvky by měli Uživatelé přijímat jako subjektivní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě Zboží, E-shopů nebo Obchodníků.

8.3.2. Provozovatel je oprávněn odstranit nebo upravit jakýkoli Příspěvek bez uvedení důvodu. Zejména pak takový, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo který je schopen jakkoliv poškodit Provozovatele, Obchodníky nebo jiné Uživatele. O odstranění Příspěvku není provozovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.

8.3.3. Vkládání Příspěvků je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna. Vložením Příspěvku dává Uživatel Provozovateli svolení k užití Příspěvků v rámci nákupní galerie ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě Příspěvků, a to ať tvoří autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, či nikoliv. Provozovatel je oprávněn udělit právo k užití Příspěvků třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní). Provozovatel je oprávněn použít samotný text Příspěvku týkajícího se určitého Zboží (vždy však bez identifikace Uživatele) v rámci doplňkových služeb, poskytovaných Obchodníkům za účelem analýzy prodejů Zboží a jejich aktivit na Portálu, a tento text poskytnout Obchodníkům jako součást dat, které jsou v rámci doplňkových služeb zpracovávány.

8.3.4. Uživatel je povinen zdržet se při vkládání Příspěvků uvádění osobních údajů osob jiných osob, údajů o zdravotním stavu a jiných zvláštních kategorií osobních údajů a informací, vzbuzujících u ostatních Uživatelů nebo Obchodníků dojem, že dané informace uvádí Provozovatel nebo osoba jím pověřená.

8.3.5. Pravidla odpovědnosti Provozovatele za obsah Příspěvků a jejich odstraňování stanoví Pravidla odpovědnosti za obsah příspěvků a recenzí.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Změna Podmínek

9.1.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Uživateli nebo Obchodníky, možnosti a způsoby uzavírání Kupních smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se však v žádném případě neužije na Objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto Objednávky se řídí předchozím zněním Podmínek.

9.1.2. Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům a Obchodníkům alespoň 15 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Součástí oznámení bude rovněž znění Podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícím zobrazení textové podoby Podmínek a jejich jednoduchou archivaci, nebo odkaz na internetovou stránku, kde je možné se seznámit se zněním Podmínek. Uživatel nebo Obchodník je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel nebo Obchodník změny Podmínek, má se za to, že nové znění (novou verzi) Podmínek akceptoval odesláním první Objednávky, prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu; Obchodník akceptuje změnu Podmínek prvním vystavením Zboží po nabytí účinnosti nového znění Podmínek; to platí pouze tehdy, pokud se Uživatel nebo Obchodník mohl s novou verzí Podmínek včas seznámit.

9.1.3. Sdělí-li Uživatel nebo Obchodník Provozovateli způsobem dle čl. 9.1.2, že nové změny Podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem či Obchodníkem původní znění Podmínek. V takovém případě končí registrace takového Uživatele nebo Obchodníka uplynutím doby 15 dní od přijetí oznámení o neakceptování změny Podmínek.

9.2. Mimosoudní řešení sporů

9.2.1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

9.2.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

9.2.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc- net/index_en.htm.

9.2.4 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Obchodníky vyplývající z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu; i takový spor může být ve smyslu čl. 5.5. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Uživatel vůči Obchodníkovi v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.

9.2.5. Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost portálu Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 9.6.

9.2.6. Stížnosti Obchodníků týkající se fungování Portálu a vztahu s Provozovatelem jsou Obchodníci oprávněni řešit v rámci mimosoudního systému pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 7 Všeobecných obchodních podmínek Heureka.cz pro Obchodníky.

9.3. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo Obchodníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

9.5. Pro účely jakékoli komunikace s Provozovatelem je Uživatel povinen použít kontaktní údaje, uvedené na stránce http://info.heureka.cz/kontakt/.

9.6. Tyto Podmínky jsou Uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese http://info.heureka.cz/podminky-uzivani/. Uživatelé i Obchodníci jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení .pdf ze stránek Portálu nebo pořízení printscreenů.

9.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 20.9.2021.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (docx)